ข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ในการใช้บริการบนเว็บไซต์ฟังไทย.com ท่านอาจถูกร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่บริษัท เมื่อท่านได้ทำการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทแล้ว ให้ถือว่าท่านตกลงและยินยอมให้บริษัททำการใช้เก็บรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ เปิดเผย หรือ อาจเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในอนาคต

โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจทำการร้องขอ จะหมายถึง ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตนของท่านรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ นามสกุล เพศ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ และกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ท่านเคยเข้าร่วมในอดีตหรือที่เคยลงทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นสําหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

 1. เมื่อท่านติดต่อเราหรือร่วมกิจกรรมใด ๆ กับเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
  1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล จังหวัดที่อาศัยอยู่ เพศ
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรม เช่น ประวัติการร่วมกิจกรรมในครั้งก่อน ๆ
 2. การใช้คุกกี้ เรามีการใช้คุกกี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กําหนดไว้ตามนโยบายการใช้คุกกี้
 3. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม
  1. ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กับเราได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
  2. หากท่านถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับเราหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้เราไม่สามารถดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้
 4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  1. เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)
  2. กรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและเราดําเนินการตามคําขอของท่านเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ดี เราจะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จําเป็นสําหรับบันทึกเป็นประวัติว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให้เราสามารถตอบสนองต่อคําขอของท่านในอนาตได้
 5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น
  1. เราเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในเว็บไซต์ของเราและเฟซบุ๊ค และเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้น
  2. เราจะกําหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลจากเรามีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที๋จําเป็นเท่านั้น และดําเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบ
 6. มาตรการความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเราและเราได้นํามาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทําลายโดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย
  2. เราจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลงแก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจําเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

กรณีที่มีการแก้ไขเปลียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ซึ่งท่านควรเข้ามาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ

บอกปัญหาของคุณให้เราฟังที่นี่ คลิก!